dilluns, 13 de maig de 2013

Sessions de treball amb els alumnes: EL CONTE

 Presentació: En la sessions de treball setmanal treballem a partir de diferents materials. El conte és una eina molt útil i adequada per a poder treballar aspectes lingüístics en els infants.

El moment de l’explicació i de la conversa que s’origina al voltant d’un conte permet desenvolupar estructures diverses a l’entorn de les imatges i de la història que expliquem. Aquestes situacions d’explicació del conte en petit grup són interessants per aquests nens ja que els aporten models correctes de llenguatge que després podran explicar i treballar en altres situacions. El fet de treballar en petit grup facilita més les possibilitats de parlar. El suport visual del conte permet la repetició de l’explicació o la conversa sobre el conte amb diferents graus d’ajut per part del psicopedagog. Aquesta repetició ens ajudarà a afavorir la interiorització de les estructures lingüístiques.


Durant el mes d’abril hem utilitzat “La Llegenda de Sant Jordi” per a fer un treball de llenguatge oral en petit grup.


Objectiu:  Els objectius generals que ens proposem amb el treball del conte són:


-          - Millorar la comprensió oral dels missatges emesos en contextos significatius per les altres persones.
-               - Afavorir i promoure l’expressió oral en situacions comunicatives en petit grup.

Altres objectius més específics que pretenem aconseguir amb el treball del conte al llarg de les sessions són:

o   Participar en les converses i situacions comunicatives dins les sessions de treball.
o   Fer hipòtesis i suposicions sobre què ha passat i què pot passar després.
o   Reproduir frases fetes i estructures repetitives del conte.
o   Explicar el conte als altres amb el material gràfic com a suport o sense aquest suport.
o   Descriure els personatges, les escenes , les accions que es veuen en les imatges.
o   Contestar adequadament a les preguntes que li fan els altres.ç
o   Esforçar-se perquè el que digui sigui més entenedor i correcte.
o   Allargar les pròpies produccions orals.

Metodologia: Per a realitzar el treball del conte tindrem present una sèrie d’estratègies que afavoriran el desenvolupament del llenguatge d’aquests nens/es, com per exemple:


-          - Crear rutines interactives per torns entre els tres infants.
-          - Fer ús d’indicadors verbals o gestuals que incitin a la participació.
-          - Fer les pauses necessàries perquè el nen/a tingui temps d’intervenir-hi o de respondre.
-          - Deixar frases inacabades perquè els nens les completin.
-          - Expressar dubtes, incomprensions del que passa, fer hipòtesis.
     - Fer preguntes sobre els contes i les imatges, evitant fer preguntes massa tancades (de resposta si/no).

Avaluació: Per avaluar el treball del conte ho farem de manera sumativa, partint dels objectius que ens hem proposat abans de començar, fixant-nos en els progressos que fa el nen/a, com participa, quin llenguatge utilitza, ... Observarem com són les seves produccions orals, si les allarga amb més elements o utilitza frases de més complexitat. Una bona manera de fer l’avaluació, a part de l’observació directa serà a partir de la gravació per tal d’observar atentament com és la comunicació i el llenguatge de cadascun dels tres alumnes que tenim.


Observacions personals/reflexió: Ara que ja portem algunes sessions fent treball de contes observo que realment és una eina molt motivadora per als infants. Dóna molt de joc i és fàcilment adaptable a cada edat, ja que n’existeixen molts per a poder triar.  El conte et permet anar canviant el material però treballar amb la mateixa narració: podem tenir les imatges del conte, podem treballar amb els titelles dels personatges que surten, podem dibuixar les escenes on passen les coses...   En el treball en petit grup  són importants els aspectes de gestió de la conversa ja que sinó és fàcil solapar les aportacions que fan, volen parlar tots, no saben esperar...  Cal tenir-ho present i, si és necessari, anar-ho treballant.


Material utilitzat per a treballar amb el conte de Sant Jordi:
Bibliografia/webgrafia:
 
-         -  L’ús del llenguatge a l’escola: propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge”. Departament d’Educació, 2004.
         -       http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/jordi/index.htm
 


1 comentari:

  1. Quina casualitat! jo també he fet servir el conte per treballar l'expressió oral amb un nen petit. Estic d'acord amb tu, els contes són una eina molt atractiva pels nens, permeten fomentar la reflexió entorn al contingut que apareix, adquirir models de referència, afavorir el vocabulari, etc. Només cal fer-ne una bona elecció!

    ResponElimina