dilluns, 6 de maig de 2013

FASE 2 DEL PROJECTE


FASE 2 :   El programa d’intervenció lingüística       
DATA:    abril - maig                  HORES: 30  hores
Objectius: Dissenyar, desenvolupar i valorar un programa d’intervenció dirigit a aquests alumnes.
Destinataris: tres alumnes (dos alumnes de P-5 i una de 2on de Primària)  amb dificultats en l’adquisició del llenguatge oral.
ACTIVITATS I CONTINGUTS
      Activitats:
     1.    Contes, historietes.
     2.    Converses col·lectives.
     3.    El calendari.
     4.    Activitats d’estimulació del llenguatge oral.
Continguts:
     1.    Comprensió oral dels missatges dels interlocutors.
     2.    Expressió oral.
     3.    Adquisició del vocabulari en contextos significatius.
     4.    Participació i adequació comunicativa.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
  1. Realitzarem sessions de treball setmanals, en petit grup.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
  1. La participació dels alumnes.
  2. El progrés en els aspectes lingüístics: incorporació i generalització dels aspectes treballats, nou vocabulari...
  3. L’ús de les diferents habilitats comunicatives en petit grup.


PROGRAMA D’INTERVENCIÓ LINGÜÍSTICA. El treball amb els alumnes

Presentació: Un cop feta l’avaluació psicopedagògica i lingüística dels tres alumnes, juntament amb la psicopedagoga del centre hem pogut observar que:

      - Tots tres alumnes presenten un nivell de capacitat cognitiva dins la normalitat.
      - Tots tres presenten dificultats en l’ús del llenguatge oral, ja sigui en la forma, en el contingut o en l’ús. Són alumnes que mostren intencions comunicatives i disposen d’un codi orla, però el seu desenvolupament lingüístic és retardat amb referència als seus companys de la mateixa edat. Presenten dificultats en aspectes com la morfosintaxi, en el vocabulari, en l’emissió fonètica ,o en l’ús que fan del llenguatge (com l’utilitzen)...
    - A més a més de les dificultats lingüístiques veiem que cadascú presenta dificultats en altres aspectes, ja siguin atencionals, com de comprensió lectora com de concentració i impulsivitat, fent que cada subjecte sigui únic  i presenti unes necessitats molt concretes i determinades.
-           
     A partir d’aquestes observacions, i com a base del projecte d’intervenció, junt amb la psicopedagoga del centre vam establir que fora convenient treballar l’ús del llenguatge oral, en petit grup per tal d’ajudar-los a millorar les seves habilitats lingüístiques. Tots tres alumnes presenten dificultats a l’hora d’estructurar el seu llenguatge oral. Les seves explicacions no tenen la coherència i la cohesió necessàries, sovint ometen idees importants per a la comprensió per part dels interlocutors, barregen les idees a l’hora d’explicar, els falten elements lingüístics (articles, preposicions, verbs, nexes...), els costa construir frases complexes ben estructurades i amb tots els elements necessaris...

Objectiu: Vam decidir fer unes quantes sessions conjuntes per tal de facilitar el desenvolupament lingüístic i comunicatiu, tot creant entorns i condicions comunicatives idònies i donant ajuda en aquells aspectes que presenten més dificultats d’adquisició, ajudant-los així a millorar la seva competència comunicativa i lingüística per poder accedir amb més facilitat i eficiència  als continguts escolars.

Metodologia: Ens vam proposar treballar amb material divers, ja fossin contes com material específic per a l’estimulació del llenguatge oral. Vam acordar que faríem un treball en petit grup ja que ens va semblar que seria més profitós per a treballar el llenguatge oral. Les sessions en grup serien setmanals i aniríem fent, paral·lelament, un treball amb els pares.

Avaluació:  Ara que ja hem fet unes quantes sessions veiem que el fet de treballar en petit grup els ajuda força a intervenir. És més fàcil intervenir entre iguals, amb la guia de l’adult que no pas interactuar només amb un adult. Estem satisfets de la resposta, tant dels tres nens/es com de les seves respectives famílies que intenten des de casa (n’hi ha que amb més constància que d’altres) reforçar el treball que fem a les sessions.  El material observem que és bo anar-lo canviant per motivar-los cada setmana i fer de qualsevol activitat un joc ple de sorpreses.

Observacions personals: De moment, les sessions que hem fet estant anant com les havíem plantejat. Els alumnes han respost molt bé i cada dia es coneixen més i interactuen entre ells i amb mi amb més facilitat. Han après a utilitzar estratègies comunicatives per fer-se entendre quan la seva parla no és prou intel·ligible, així com a explicar-se de manera diferent o utilitzar recursos gràfics contextualitzats quan s’adonen que els altres no els entenen. Aquella por o vergonya del principi que tenien pel fet de ser conscients que no “parlen gaire bé” és un tema que hem anat treballant indirectament i que està obtenint resultats molt positius.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada