divendres, 24 de maig de 2013

L'avaluació psicopedagògica


Encetem l’última fase del projecte: L’avaluació.

L’avaluació psicopedagògica dels alumnes amb necessitats educatives especials és una tasca bàsica per a qualsevol professional de la psicopedagogia.  Cal entendre-la com un procés d’anàlisi de la informació rellevant relacionada amb alguns elements i mecanismes que intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge de continguts curriculars en un context educatiu escolar, amb la finalitat d’identificar les necessitats educatives d’alguns alumnes i el tipus d’ajuts que necessiten per a respondre a aquestes necessitats. Per tant, en tot procés d’avaluació psicopedagògica caldrà identificar com aprèn l’alumne i per a poder fer això serà necessària la informació que puguem rebre dels diferents agents educatius. En el cas que ens ocupa, seran imprescindibles l’escola  i la família.

A partir de l’avaluació inicial feta ja vam poder detectar les necessitats comunicatives i lingüístiques que presentaven aquest grupet d’alumnes. A partir de la informació proporcionada per l’escola  i l’EAP, la família i altres serveis externs  vam poder valorar les necessitats i dissenyar un pla d’intervenció que servís d’ajut pedagògic a aquestes necessitats. Un pla d’intervenció que implicava directament als alumnes però també a l seu entorn escolar i a les seves famílies, ja que no podem obviar la importància d’aquests contextos d’aprenentatge. Cal entendre l’avaluació des d’una perspectiva constructivista i inclusiva. Per això ha sigut necessari treballar conjuntament amb l’escola i la família per tirar endavant aquest projecte amb garanties d’èxit i funcionalitat.

En aquests moments ens trobem a l’ inici de l’última fase del projecte: l’avaluació. Com acabo de dir, aquest procés que començarem ens servirà per valorar els objectius que ens havíem plantejat aconseguir amb la intervenció però també ens servirà fer una avaluació del pla pròpiament dit. Ens caldrà veure què haguéssim pogut fer millor o diferent. Aquest procés ens servirà per fer una valoració actual de les necessitats a nivell comunicatiu i lingüístic que presenten aquests alumnes i poder preveure quin hauria de ser el treball i els ajuts pedagògics necessaris per continuar responent adequadament a aquestes necessitats  educatives relacionades principalment, amb la comunicació i el llenguatge.

Bibliografia:
-          Mauri Majós, T.; Monerero Font, C.; Badia Garganté, A. (coordinadors). La pràctica psicopedagògica en educació formal. Materials UOC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada