divendres, 17 de maig de 2013

Sessions de treball amb els alumnes: LA CONVERSA COL•LECTIVA


Presentació:  Continuem treballant amb el petit grup d’alumnes. En aquesta ocasió hem treballat la conversa. La conversa col·lectiva és apropiada per a tots els tres infants que tenim, ja que permet treballar l’adquisició i l’ús de diferents coneixements lingüístics, necessites fer un treball d’atenció i escolta important, has d’aprendre a mantenir el tòpic, participar i regular les pròpies produccions... Ens permet poder treballar varis aspectes a la vegada.


 Objectius:  Els objectius generals que ens proposem amb el treball de la conversa són:

     -  Millorar la comprensió oral dels missatges emesos en contextos significatius per les altres persones. 
     - Afavorir i promoure l’expressió oral en situacions comunicatives en petit grup.


Altres objectius més específics que pretenem aconseguir amb el treball de la conversa són:
o   Saber expressar opinions i participar en converses orals en petit grup.
o   Utilitzar estratègies conversacionals de regulació i gestió de la conversa (fomentar la iniciativa dels nens/es, fer intervencions concises, mantenir el tema,...)
o   Utilitzar i ampliar el vocabulari amb relació al tema sobre què es parli.
o   Saber respectar el tema de conversa i fer intervencions en relació al tema...

Metodologia: Igual que per al treball del conte, per a realitzar el treball de la conversa col·lectiva també tindrem present una sèrie d’estratègies que afavoriran el desenvolupament del llenguatge d’aquests nens/es, com per exemple:

      - Crear rutines interactives per torns entre els tres infants.     
            - Fer ús d’indicadors verbals o gestuals que incitin a la participació. 
            - Fer les pauses necessàries perquè el nen/a tingui temps d’intervenir-hi o de respondre.  
            - Deixar frases inacabades perquè els nens les completin. 
            - Expressar dubtes, incomprensions del que passa, fer hipòtesis. 
            - Fer preguntes sobre les imatges, evitant fer preguntes massa tancades (de resposta si/no).


Si observem que els alumnes no inicien la conversa al voltant de la làmina nosaltres incidirem a començar amb preguntes obertes com, per exemple: i ara què passarà?, com és el  llop?, la Caputxeta anirà ................,... (per exemple amb la làmina de la Caputxeta).


Avaluació: Igual que per al treball del conte , l’avaluació la farem de manera sumativa al llarg de les sessions de treball. Partirem dels objectius que ens hem proposat i observarem el llenguatge i les intervencions dels nens/es.... Si ens ha de ser útil gravarem en vídeo per poder observar les seves intervencions, la seva participació, l’ús que fa de les habilitats comunicatives per gestionar i regular la conversa amb altres iguals...

Observacions personals/reflexió: La conversa és una eina fàcil d’emprar i de gran valor terapèutic. És per això que, ja de ben petits, a les aules d’Educació Infantil de les escoles caldria que s’hi dediqués temps a fer treball de conversa oral. Sovint es té la impressió que el parlar és una pèrdua de temps i la feina s’ha de fer amb fitxa. Jo sóc del parer que és importantíssim durant les primeres edats “perdre temps” parlant, ja que els infants d’avui en dia pràcticament no tenen oportunitats per parlar i potser també a causa d’això existeixen tants nens i nenes amb dificultats de llenguatge i parla.
És per aquest motiu, que al plantejar-me el treball a fer amb aquest grupet d’infants em va semblar idoni fer alguna sessió de conversa col·lectiva, en petit grup, per treballar els aspectes abans esmentats.

Làmines que he utilitzat per a treballar la conversa en petit grup:

Bibliografia i webgrafia:

           -   L’ús del llenguatge a l’escola: propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge”. Departament d’Educació, 2004 
-       - Sanchez Cano, Manuel (1999). Aprenent i ensenyant a parlar. Ajuda a la comunicació i al llenguatge a l’escola. Pagès Editors.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada