divendres, 24 de maig de 2013

FASE 5 DEL PROJECTE


FASE 5 :    Avaluació comunicativa i lingüística final                                               DATA:     maig - juny                               HORES: 10 hores

Objectius: Realitzar una avaluació comunicativa i lingüística final, després de dur a terme el pla d’actuació directe amb els alumnes.

Destinataris: d’alumnes amb dificultats en l’adquisició del llenguatge.

ACTIVITATS I CONTINGUTS

1.Valoració comunicativa i  lingüística dels alumnes. Avaluarem els aspectes de comunicació, parla i de llenguatge, treballats durant el pla d’intervenció, a partir  de diferents activitats. Així mateix, observarem aspectes com la memòria, l’atenció, la participació, la concentració.... imprescindibles per a l’aprenentatge.
Activitats:
     - Amb la narració d’un conte treballat podrem observar la parla i el llenguatge dels diferents alumnes. La capacitat d’atenció i concentració i la memòria. 
     - Amb la situació de joc simbòlic ens centrarem amb les habilitats comunicatives que tenen i la participació de cada alumne.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES

1.Proves d’avaluació lingüística: transcripció de l’explicació d’un conte  treballat per part dels nens/es
2.Observació directa en una situació planificada de joc simbòlic.
3. Entrevista amb la família i recollida d’informació del context familiar.
4. Coordinació amb l’entorn escolar i l’EAP per obtenir informació d’aquest context d’aprenentatge.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Per tal d’avaluar la comunicació, el llenguatge i la parla dels alumnes partirem de  l’avaluació inicial que vam fer (transcripció inicial del conte, observació directa inicial,  informació recollida dels informes dels serveis específics (CDIAP, CSMIJ...), informació recollida del context familiar i del context escolar / EAP...) i a partir de la qual vaig construir el pla d’intervenció amb uns objectius i continguts clars de treball. 

Ens servirem de tota la informació i les observacions recollides al llarg de les sessions d’intervenció, que ens serviran per veure l’evolució que hi ha hagut.

Finalment, farem una avaluació comunicativa i lingüística tornant a recollir una mostra actual del llenguatge espontani dels alumnes, fent observació directa en diferents situacions de comunicació i recollint informació, tant del context escolar com familiar.

A part de valorar la possible millora produïda en els aspectes més comunicatius, de parla i llenguatge d’aquests alumnes, tindrem en compte també aspectes com l’atenció, la participació, la concentració en les tasques proposades, la memòria de treball ...aspectes essencials per a l’aprenentatge. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada