dissabte, 20 d’abril de 2013

ASSESSORAMENT AL CENTRE ESCOLAR


Comencem a treballar amb els mestres!

Des de SINAPSIS fem coordinacions periòdiques amb els equips docents dels alumnes que atenem. En aquesta ocasió ens hem reunit a l’escola i hem treballat l’aspecte del llenguatge, juntament amb la psicopedagoga que va a l’escola. Hem intentat conjuntament, parlar sobre com podem, des de l’aula, afavorir l’estimulació lingüística d’aquests alumnes i ajudar-los a augmentar la seva competència a nivell oral i, conseqüentment, a nivell de treball escrit.

A tall d’exemple mostro algunes de les orientacions i estratègies que han sortit i que han semblat prou interessants als tutors i mestra d’Educació Especial per a tenir en compte a l’hora de fomentar l’expressió oral a l’aula:

ORIENTACIONS PER AFAVORIR L’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE

 Amb relació a les interaccions:
-          Incrementar les interaccions verbals directes i la comunicació.
-          Ajudar el nen o la nena a participar.
-          Incrementar les demandes de producció i intercanvis.
-          Fomentar l’esforç i l’interès per fer-se entendre.
-          Crear interès per comunicar vivències, necessitats, desitjos.
-          Plantejar-se situacions en petit grup per afavorir l’interès.


Amb relació a les experiències:
-          Oferir situacions  riques i estimuladores per crear la necessitat d’expressar-se.
-          Potenciar la participació activa en les experiències dins i fora de l’aula.
-          Facilitar l’ús del llenguatge amb i sense referents.
-          Estimular l’alerta auditiva.


Amb relació a l’ús d’estratègies d’intervenció lingüística:
-      En els intercanvis, animar als alumnes amb comentaris, preguntes, pauses... perquè elaborin enunciats més llargs.
-          Respectar el temps de cada nen/a.
-          Estratègies de gestió de la comunicació i la conversa:
o   Participar en el seu torn de conversa i incrementar la seva participació oral.
o   Tendir a una densitat de torn similar entre docent i alumne.
o   Afavorir la iniciativa de torn de l’alumne.
o   Mantenir diversos torns de conversa sobre un mateix tema.
-          Facilitar la presa de torns i el manteniment del tòpic.
-          Evitar les preguntes tancades i fomentar les obertes i els comentaris.
-          Està alerta en les estratègies d’ajustament i adaptació a l’input:
o   Ajustar el lèxic al nivell de l’alumne.
o   Enunciats breus i d’estructura senzilla.
o   Parlar clar  i a poc a poc.
o   Introduir pauses i esperes estructurades.
o   Entonació acollidora.
-          Fer ús de totes les estratègies educatives*:
o   Sobreinterpretació.
o   Expressions valoratives: elogi i confirmació.
o   Imitacions idèntiques
o   Correccions:  Implícites, explícites.
o   Expansions: reelaborar l’enunciat del nen afegint-hi els elements que hi falten.
o    Encadenaments: iniciats pel docent, iniciats per l’alumne.

-          Utilitzar referents visuals a l’aula per ajudar a la comprensió.
-       Oferir recursos de treball compartit amb la família: llibreta de comunicació, que s’utilitza entre l’escola, la família i el centre privat SINAPSIS.

*A continuació mostro exemples d’estratègies educatives que hem utilitzat perquè s’entenguessin correctament:

Estratègies educatives, exemples:
 Sobreinterpretació:
-          A teta. (alumne)
-          A una festa? (docent)
-          No, a te-ta (fent gestos de pedalar)
-          Ah! Vas anar en bicicleta!

Expressió valorativa:
-  Elogi:
-          Menjava sopa.
-          Hm, que bona!

- Confirmació:
-          I era de fusta?
-          És clar que sí, de fusta.

Imitacions idèntiques: per atreure l’atenció del grup, per incitar l’alumne a continuar...

Correccions:
-          Implícites:
-          Caira
-          Cadira

-          Explícites:
-          Una zebra.
-          Una zebra, és clar que sí. Amb la pell amb ratlles blanques i negres.

-          I l’ós es va amagar al seu forat, on vivia a la muntanya.
-          Al seu cau. El lloc on viuen els ossos s’anomena cau.

Expansions:
-          Pere pa
-          El Pere menja pa.

Encadenaments:
-          I la vaca ens va donar llet i ...... for...
-          Matge.Per a realitzar aquesta coordinació- assessorament al centre escolar ens hem coordinat amb la logopeda del centre privat perquè ens donés eines i coneixement sobre el tema i hem utilitzat bibliografia específica com:
-  Sanchez Cano, Manuel (1999). Aprenent i ensenyant a parlar. Ajuda a la comunicació i al llenguatge a l’escola. Pàges Editors.

-   2004). Ús del llenguatge a l’escola. Propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació.

1 comentari:

  1. importantíssima la coordinació amb l'escola i el treball conjunt amb els tutors, la psicopedagoga i la mestra d'EE

    Salutacins,
    Rosa Borràs

    ResponElimina