dimarts, 9 d’abril de 2013

CONEIXEM ELS CASOS


Alumne  R. D. (6 anys):  Trastorn del desenvolupament de la parla i del llenguatge sense especificació i Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

RECULL D’INFORMACIÓ I DIAGNOSI

INFORMACIÓ DEL CSMIJ:
Motiu de consulta: nen inquiet. Des dels 2 anys va a la seva, no atén les ordres. Té moltes rabietes  quan ha de marxar del parc, quan va a comprar, …Li professora diu que li manca atenció.Té mestra de suport dins l’aula (P-5) perquè sense guia no treballa, s’aixeca, molesta als companys. És un nen impulsiu quan s’avorreix o està cansat, pega, molesta  als companys…

Antecedents personals: Ja era un bebe nerviós, fins i tot a l’hora de mamar. Les primeres paraules van ser als vuit mesos. Als 2 anys parlava poc, senyalava, pegava als iguals, tirava objetces sovint… Des de la llar es va aconsellar derivar al CDIAP de la zona. Hi ha anat fins als 6 anys.  Va començara anar a la llar als 2 anys. És un nen sociable però  impulsiu. El control d’esfínters diurn va ser als 3 anys, l’enuresis nocturna fins els 4-5 anys.  A nivell diurn és variable: hi ha mesos que no se li escapa i mesos que casi cada dia. Actualment están pendents de valoració pediàtrica per aquest tema. No existeixen antecedents familiars importants.
Exploració psicopatològica inicial (CSMIJ): Aspecte físic: aparença saludable. Conducta explícita: hiperactiu. Actitud i contacte: adequat. Consciènica normal. Orientació: temps normal, espai normal.Autopsíquica normal, alopsíquica normal. Memòria conservada. Atenció i concentració disuminueix. Llenguatge: to elevat. Humor o estat d’ànim: eufòria. Afectivitat conservada Ansietat i fobias: ansietat. Percepció: sense alteracions. Trastorn del son: sense alteracions. Trastorns de l’alimentació: sense alteracions. Control d’impulsos i conducta: impulsivitat.

Sessió de joc: A nivel expressiu s’aprecia tartamudeig en la pronunciació de l’inici o final de la paraula. La seva atenció és dispersa. Explora les joguines pero el nivel de contingut simbòlic és molt rudimentari. No acaba de construir cap seqüència lúdica perquè aviat perd l’interès i va a buscar d’altres  joguines. Intenta jugar amb el lego però sobre construccions que ja estan iniciades. No les manipula amb habilitat i ho fa amb precipitació. Demana ajuda perquè se li desmonten, es frusta ràpidament. No  intenta fer-ho ell primer. No hi ha discurs clarament organitzat. Cal intentar intuir primer el que et vol dir i llavors ajudar-lo a donar estructura al seu discurs.

Evolució: és un nen que presenta un trastorn del llenguatge i s’associa sintomatologia compatible amb TDAH. Es realitza un protocol d’estudi per confirmar aquest últim diagnòstic.
Valoració neuropsicològica: bona col•laboracio tot i que 2 vegades pregunta si falta molt per acabar. Quequeig: Dificultats d’expressió verbal, li costa construir frases relativament complexes.

La valoració neuropsicológica aplicada dins del protocol PAE-TDAH ens permet objectivar el funcionament cognitiu, tant a nivel general mitjançant la proba K-BIT, com a nivell específic amb els subtest del WISC-IV relacionats amb l’atenció i la concentració.
Es realitzen les escales Conners 3 per a pares i professors ja que són uns instruments que ens permeten objectivar la presència de símptomes i comportament generalment associats al TDAH, així com altres tipus de trastorns (alteracions emocionals i de conducta).

Entrevista de devolució als pares: hi ha criteris per el diagnòstic de TDAH de tipus mixta, associat al trastorn de llenguatge. Aquest últim des de l’alta del CDIAP està sent abordat per la logopeda i la psicopedagoga(reeducació pedagógica) a nivell priva (Centre SINAPSIS). Els pares diuen que el nivell d’inquietut psicomotiu i impulsivitat és molt interferidor en el dia a dia familiar i escolar. Les conductes impulsives associades a molt baixa tolerància a la frustació es reflexen en conductes més agressives tant cap a als iguals com cap als pares com cap a ell mateix (es pega al cap perquè es dóna compte que no es capaç de controlar-se). Fan demanda d’iniciar medicació, se senten desbordats a pesar de l’abordatge que s’està fent a nivell escolar i del gabinet privat p perquè no pot contenir aquesta impulsivitat. S’inicia pauta amb medicació.Tractament farmacològic: rubifen 5 Mg comprimits, dues vegades al dia.


INFORMACIÓ DE L’ ESCOLA:
Mestra de l’aula de suport: Té un Pla Individualitzat amb una adaptació curricular a l’area de llengua catalana i castellana. En les altres àrees segueix els mateixos continguts que la resta de companys. Assisteix a l’aula de suport on treballa llengua catalana amb material adaptat i a partir dels continguts i objectius prioritzats en el PI. Utilitza un material adaptat  adequat al seu nivel d’aprenentatge que es treballa paral·lelament amb l’aula ordinària. El fet d’assisitr a l’aula de suport permet una atenció més individualitzada que optimitza el procés d’ensenyament – aprenentatge.
La seva actitud va millorant, va controlant la seva impulsivitat i respecta les normes de treball establertes. Se’l veu mes tranquil i alegre. Costa menys reconduir-lo i trobar i acceptar les solucions dels conflictes que poden sorgir. Continua necessitant una persona al seu costat que el pauti i el motivi per seguir treballant.
Llengua catalana: ha fet una evolució positiva en l’aprenentatge de la lectoescriuptura. Coneix les consonants treballades. Amb ajuda és capaç de llegir i escriure paraules curtes. Mostra dificultats en el traç de la lletra lligada tot i que ho va aconseguint. En el llenguatge oral continua mostrant moltes dificultats. A nivell de contingut sap expressar el que vol explicar, iniciar una conversa i expressar les seves vivències. No obstant, hi ha unes disfluències constants que interfereixen el ritme i fan el seu discurs poc entenedor.

Tutora: es nota la medicació. En aquests moments treballa força bé. Tot i així en general sol crear conflictes i agredir als seus companys. En l’àrea de llengua catalana necessita posar més ganes a l’hora de treballar. No s’esforça prou, a diferència d’altres assignatures on mostra més interés. Segons la tutora el R. no té establerts uns hàbits de convivència ni de treball. Quan vol es responsabilitza i obté bons resultats. Pot fer molt més del que fa.


INFORMACIÓ DE L’OBSERVACIÓ EN EL CENTRE SINAPSIS:
li costa venir a treballar. Costa molt que es posi a la feina. Desafia i provoca. El seu llenguatge oral presenta dificultats a nivel discursiu. No té un discurs organitzat. Omet i barreja idees imprescindibles per a la comprensió de l’interlocutor. A més a més presenta un quequeig que fa encara menys entenedor el seu discurs oral. A nivel de lectoescriptura comença a escriure paraules però amb errors (ia, per silla, asa per casa…) Llegeix sil·labejant i amb grans dificultats. Té moltes dificultats per a l’aprenenttage de totes les lletres. No té clara la correspondencia so – grafia de totes les lletres. En la motricitat fina també presenta dificultats.
OBJECTIUS QUE EM PROPOSO TREBALLAR:
- En petit grup, realizar un treball de discurs narratiu per millorar les habilitats narratives orals, a partir de contes, historietes….
- Realitzar un treball de consciència fonològica per ajudar al procés de l’aprenentatge de la lectoescriptura.
Treballar l’atenció i la concentració a partir d’activitats específiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada