dimarts, 9 d’abril de 2013

FASE I DEL PROJECTE
FASE 1 :  Avaluació psicopedagògica dels alumnes    

DATA:  març-abril 2013                       HORES: 12 hores

Objectius: Realitzar una avaluació psicopedagògica dels nens.
Destinataris: Grupet d’alumnes amb dificultats en l’adquisició del llenguatge, entre altres.

ACTIVITATS I CONTINGUTS

    
 1. Valoració psicopedagògica: valoració de les capacitats cognitives i valoració lingüística, tant de la parla com del llenguatge dels alumnes.
 2. Recull d’informació que pot oferir l’escola, l’EAP, la família, el CSMIJ, el CDIAP... sobre les necessitats que presenten els diferents alumnes i com es desenvolupen en els diferents contextos, tant familiar com escolar.  

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES

    
 1. Diferents proves d’avaluació psicopedagògica: WISC-IV, K·ABC,  T.A.L.E.C., Dibuixos projectius...
 2. Observació directa dels alumnes.
 3. Entrevista amb les famílies, amb els alumnes, amb els mestres.
 4. Informes: escolars, de l’EAP, del CDIAP, del CSMIJ...

INDICADORS D’AVALUACIÓ

    
 1. Es tractarà de fer una avaluació inicial per conèixer les capacitats cognitives dels alumnes, valorar el comportament lingüístic d’aquests alumnes i conèixer altres dificultats associades que puguin presentar.
 2. Valoraré, amb l’ajuda de la psicopedagoga, tots els aspectes esmentats, tenint en compte les diferències individuals de cada alumne i a partir de tota la informació que pugui recollir i tenir a l’abast.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada