dimecres, 14 de novembre de 2012

AVALUACIÓ I TREBALL PSICOPEDAGÒGIC


L’avaluació psicopedagògica

L’avaluació psicopedagògica dels alumnes amb necessitats educatives especials és una de les tasques bàsiques que ha de fer el/la psicopedagog/ga. Penso que aquest procés d’avaluació ens ha d’aportar informació sobre els diferents elements que intervenen en el procés d’ensenyament – aprenentatge (com aprèn l’alumne) amb la finalitat de detectar quines són les necessitats educatives que presenta i donar-hi sortida introduint els ajuts pedagògics necessaris.
És important que aquesta avaluació, entesa de manera constructiva i inclusiva,  tingui en compte l’alumne però també els diferents contextos d’aprenentatge on l’alumne actua com a aprenent (l’escola, la família, ...). Serà important per al/la psicopedagog/ga tenir en compte l’alumne però també analitzar el context d’aprenentatge d’aquest alumne perquè s’adeqüi i s’organitzi  correctament i es doti dels recursos necessaris per tal que es pugui donar una resposta satisfactòria a les necessitats que presenten els alumnes.


Quins aspectes pot aportar el WISC -IV al treball psicopedagògic?

El WISC-IV és una prova de valoració psicopedagògica que ens pot servir per definir els punts forts i febles dels nens i nenes. Amb el WISC–IV podem valorar les capacitats cognitives dels subjectes tot i que penso que l’interessant, més que la puntuació que s’obté i que representa la capacitat intel·lectual de cada nen/a, és poder obtenir informació de les diferents àrees i saber quines són les àrees on el nen/a presenta més aptituds o menys. D’aquesta manera podem planificar una intervenció encaminada a afavorir les àrees on mostra més aptituds (que poden funcionar de manera estratègica per compensar altres àrees més febles) i treballar aquelles àrees on presenta més dificultats. De cara a l’escola els resultats del WISC-IV ens poden ajudar a prendre decisions conjuntament que afavoreixin el disseny de les activitats d’ensenyament – aprenentatge i es millori així el procés d’aprenentatge dels nens i nenes amb necessitats educatives. Els diferents resultats del WISC-IV ens serviran per poder dissenyar una resposta educativa adequada a les necessitats de cada alumne i proposar els suports i recursos, tant materials com personals, que pot requerir l’alumne/a en el seu procés d’aprenentatge.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada